top of page
Κανονισμός_edited.jpg

Ο Εσωτερικός Κανονισμός
του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών

Εσωτερικός Κανονισμός

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   Α’

 

Άρθρο 1ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

 1. Οι διατάξεις που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό καθορίζουν βάσει των Καταστατικών διατάξεων της Δ.Ε.Α. την συγκρότηση, τις αρμοδιότητες και τις διαδικασίες των εργασιών των διαφόρων οργάνων της ‘Ένωσης, τις σχέσεις μεταξύ των, καθώς και λεπτομέρειες των αντικειμένων δραστηριότητας, που δεν αναφέρονται στο Καταστατικό της Ένωσης και διευκολύνουν την προώθηση των στόχων της.

 2. Το εγκεκριμένο σήμα της ‘Ένωσης είναι νομικά κατοχυρωμένο και χρησιμοποιείται σε έντυπα μόνον από το Εθνικό Τμήμα και τις επί μέρους Τοπικές Διοικήσεις, επιτρεπόμενης της χρήσεως αυτού από τα μέλη σε κάρτες επισκεπτηρίων.

 3. Η χορηγούμενη από το Εθνικό Τμήμα στα μέλη του διεθνής ταυτότητα ΙΡΑ με ένσημο έτους είναι το μόνο αποδεικτικό μέλους της ‘Ένωσης. Το Εθνικό Τμήμα εφοδιάζει τις Τοπικές Διοικήσεις με τον αναγκαίο αριθμό ενσήμων. Οι ταυτότητες εκδίδονται από το Ελληνικό Τμήμα και παραμένουν ιδιοκτησία του. Η απώλεια της ιδιότητας μέλους συνεπάγεται υποχρεωτικά την επιστροφή στην Ένωση του Δελτίου Ταυτότητας. Το δελτίο ταυτότητας είναι δυνατό να αντικατασταθεί με το νέου τύπου με απόφαση του ΔΣ.

 4. Τα εσωτερικά ζητήματα πρέπει να συζητούνται μόνο μέσα στην ‘Ένωση. Τα κατ’ ιδίαν τοπικά θέματα ρυθμίζονται από τις Τοπικές Διοικήσεις, τα γενικότερα θέματα από το Δ.Σ. του Εθνικού Τμήματος και εφ όσον δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες αυτού, από το Πανελλήνιο Συνέδριο.

 5. Συζητήσεις για πολιτικά, θρησκευτικά, συνδικαλιστικά και φυλετικά προβλήματα απαγορεύονται σ όλες τις συγκεντρώσεις ή εκδηλώσεις της ‘Ένωσης, καθώς και στις δημοσιεύσεις των εντύπων αυτής. Παρεκκλήσεις από τις αρχές αυτές ελέγχονται από τα αρμόδια Διοικητικά Συμβούλια επιβαλλομένων από το Δ.Σ. του Εθνικού Τμήματος των κυρώσεων, που προβλέπονται από το άρθρο 8 του Καταστατικού. Για σοβαρές παραβάσεις των αρχών της Δ.Ε.Α. το Εθνικό Τμήμα ενημερώνει εγγράφως όλες τις Τοπικές Διοικήσεις για τα μέτρα που έλαβε ή προτίθεται να λάβει.

 6. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται απλώς το Διοικητικό Συμβούλιο ή μέλη αυτού, τούτο αφορά τόσο το Εθνικό Τμήμα, όσο και τις Τοπικές Διοικήσεις.

 

Άρθρο 2ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

 1. Οι αρμοδιότητες του Προέδρου, Γεν. Γραμματέα και Ταμία καθορίζονται από τις καταστατικές διατάξεις και δεν συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Ειδικότερα οι αρμοδιότητες των Αντιπροέδρων και άλλων μελών του ΔΣ είναι οι ακόλουθες:

 

Α’ Αντιπρόεδρος.  Δ ι ο ι κ η τ ι κ ά  θ έ μ α τ α (άρθρο 21 του Καταστατικού)

 • Αναπληρώνει τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο.

 • Λειτουργία Γραφείων

 • Συντήρηση οικημάτων-περιουσίας.

 • Οργάνωση & παρακολούθηση ξενώνων Ι.Ρ.Α. [ Ι.Ρ.Α. HOUSE ].

 • Οργανωτικά θέματα

 • Τοπικές Διοικήσεις.

 • Λοιπά διοικητικά θέματα.

 • Συντονισμός Εφορειών – Επιτροπών – ομάδων Εργασίας Διοικητικών θεμάτων.

 (άρθρο 24 του Καταστατικού)

 • Επαγγελματικά – επιμορφωτικά σεμινάρια εσωτερικού.

 • Επισκέψεις σε ξένες Αστυνομίες.

 • Εισήγηση για τροποποίηση Καταστατικού Εθνικού Τμήματος.

 • Συντονισμός Διοικητικών Θεμάτων Τοπικών Διοικήσεων.

 • Βράβευση Ιστοσελίδων ΤΔ.

 

Β’ Αντιπρόεδρος. Π ο λ ι τ ι σ τ ι κ έ ς  ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς (άρθρο 22 του Καταστατικού)

 • Ιστορία της Ι.Ρ.Α.

 • Χόμπι.

 • Διεθνή Σεμινάρια – Διεθνείς συγκεντρώσεις.

 • Συντονισμός Εφορειών-Επιτροπών, Ομάδων Εργασίας Πολιτιστικών θεμάτων. (άρθρο 24 του Καταστατικού)

 • Εκδηλώσεις μορφωτικού-πολιτιστικού χαρακτήρα.

 • Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, Εκθέσεις ζωγραφικής, φωτογραφίας κλπ.

 • Εκδόσεις εντύπων Εθνικού Τμήματος και Τοπικών Διοικήσεων.

 • Σχέσεις με Διεθνή Επιτροπή Πολιτιστικών Υποθέσεων.

 • Συντονισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων Τοπικών Διοικήσεων.

 

Γ’ Αντιπρόεδρος. Κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς  ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς (άρθρο 23 του Καταστατικού)

 • Εκδρομές εσωτερικού – εξωτερικού.

 • Αθλητισμός – οργάνωση συναντήσεων.

 • Ανταλλαγή φιλοξενιών νέων, τέκνων μελών Ι.Ρ.Α.

 • Δημόσιες σχέσεις.

 • Τράπεζα Αίματος.

 • Οργανώσεις Φιλικών Εβδομάδων, διακοπών για παιδιά – Κάμπινγκ.

 • Ενίσχυση συμπαράσταση αναξιοπαθούντων-Κοινωνικό Κεφάλαιο Βοήθειας.

 • Συντονισμός Εφορειών-Επιτροπών, Ομάδων Εργασίας κοινωνικών θεμάτων.

 • Παρακολούθηση υποδοχής ξένων γκρουπ και μεμονωμένων συναδέλφων.

 • Συντονισμός κοινωνικών εκδηλώσεων Τοπικών Διοικήσεων.

 

Υπεύθυνος για εξωτερικά  θέματα – Εκπροσωπήσεις (άρθρο 42 του Καταστατικού)

 • Εκδρομές εξωτερικού.

 • Οργάνωση συναντήσεων ξένων αποστολών.

 • Παρακολούθηση Διεθνούς Καταστατικού κλπ διεθνών εγγράφων.

 • Συγκέντρωση & αποστολή ετήσιων αναφορών στο ΡΕΒ.

 • Θέματα Gimborn, εκπαιδευτικές διεθνείς συναντήσεις.

 

Διευθύνων τις συνεδριάσεις του ΔΣ της Δ.Ε.Α.

Ο Πρόεδρος με έγγραφη εξουσιοδότησή του μπορεί να αναθέσει στο εκλεγμένο μέλος που ορίζεται, την αρμοδιότητά του να διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος θα φροντίζει για την τήρηση των συζητήσεων και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Η.Δ.

 • Συνεργάζεται με το Γεν. Γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ.

 • Δράσεις & θέματα που αφορούν τη ΜΚΟ.

 • Αθλητισμός – οργάνωση συναντήσεων.

 • Αναμνηστικά είδη.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ

Τα μέλη του ΔΣ έχουν δικαίωμα να παραιτηθούν από το αξίωμά τους με μονομερή δήλωση της βουλήσεώς τους που θα απευθύνουν προς τα λοιπά μέλη του Συμβουλίου και η οποία μόλις περιέλθει στα χέρια των παραληπτών της επιφέρει αμέσως το σκοπούμενο αποτέλεσμα, ήτοι την απώλεια του αξιώματος, χωρίς η επέλευση αυτού του αποτελέσματος να εξαρτάται από την αποδοχή ή μη της υποβληθείσας παραιτήσεως, η οποία δεν είναι πλέον δυνατό να ανακληθεί, ώστε οι παραιτηθέντες να ανακτήσουν τη θέση τους στη διοίκηση.

Άρθρο 3ο

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ του καταστατικού (άρθρα 4,5,6,7,8,και 9)ορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών.

Τα μέλη της Ένωσης μπορούν να αποχωρήσουν ελεύθερα οποτεδήποτε το επιθυμούν σύμφωνα με το άρθρο 90 του ΑΚ, υποβάλλοντας γραπτή αίτησή τους στο ΔΣ. Στην περίπτωση αυτή η διαγραφή του μέλους ισχύει από το τέλος του εν λόγω λογιστικού έτους και το μέλος που παραιτείται, υποχρεούται στην καταβολή της ετήσιας συνδρομής. Όσοι έπαψαν να είναι μέλη της Ένωσης, δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία του.

Άρθρο 4ο  

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΦΟΡΕΙΩΝ – ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ – ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού, εκτός των Εφορειών των αναφερομένων στα άρθρα 21, 22 και 23 προσδιορίζει τομείς αρμοδιότητας, συστήνοντας Εφορείες, Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας από ένα ή περισσότερα μέλη της ‘Ένωσης, τις οποίες επιφορτίζει με την μελέτη, οργάνωση και εκτέλεση συγκεκριμένων τομέων στα πλαίσια πάντοτε των σκοπών της Διεθνούς ‘Ένωσης Αστυνομικών.

Τομείς δραστηριότητας για σύσταση Εφορειών -Επιτροπών – Ομάδων Εργασίας ενδεικτικά είναι :

 • Εφορία ή ‘Έφορος υποδοχής μελών – φίλων ΙΡΑ.

 • Εκδρομών- επιμορφωτικών ταξιδιών.

 • Καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και εκθέσεων.

 • Χόμπι.

 • Προμηθειών – αποθήκης και περιουσίας.

 • Λέσχης.

 • Ανταλλαγής νέων.

 • Αθλητισμού.

Τομέων Α,Β,Γ, κ.λπ. [ οι Τομείς είναι Τμήματα, Περιοχές ή συγκροτήματα αστυνομικών υπηρεσιών  της Τ.Δ.]. Εφορείες Αγγλόφωνων, Γαλλόφωνων, Ισπανοφώνων, Γερμανόφωνων Εθνικών Τμημάτων. Στις Εφορείες αυτές κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή μελών, που γνωρίζουν την ξένη γλώσσα και αποτελεσματική αντιμετώπιση του αντικειμένου τους.

0ι Εφορείες – Επιτροπές – Ομάδες Εργασίας ξενόφωνων Εθνικών Τμημάτων ασχολούνται με θέματα που αφορούν τα Τμήματα αυτά, ήτοι αλληλογραφία, υποδοχή μελών των παρακολούθηση των εκδιδομένων από αυτά Περιοδικών, εντύπων και ανάλογη εκμετάλλευση αυτών.

Οι Εφορείες Τομέων:

α] είναι οι αντιπρόσωποι των Δ.Σ. στη περιοχή των ή το συγκρότημα Αστυνομικών Υπηρεσιών,

β] δέχονται αιτήσεις νέων μελών, αναφορές, επιστολές μελών και γενικά κάθε πληροφορία, που ενδιαφέρει την ‘Ένωση και τις διαβιβάζουν αρμοδίως στο Δ.Σ.,

γ] ενημερώνουν τα μέλη που διαμένουν στο Τομέα των για τις εκδηλώσεις της ‘Ένωσης και

δ] έρχονται σε άμεση επαφή με τα μέλη και αποτελούν το βασικό κύτταρο της ‘Ένωσης.

 1. Οι λοιποί κατ αντικείμενο ‘Έφοροι είναι αρμόδιοι για την μελέτη, προετοιμασία και οργάνωση του ειδικού αντικειμένου με το οποίο έχουν επιφορτισθεί.

 2. Στις συστάσεις Εφορειών-Επιτροπών με απόφαση του Δ.Σ. ορίζονται οι αναπληρωτές των Εφόρων ή Προέδρων ως και τα μέλη αυτών. Οι ‘Έφοροι ή Πρόεδροι των Επιτροπών είναι υπόλογοι έναντι του Δ.Σ. και δεσμεύονται από τις οδηγίες του.

 3. Σε τακτά διαστήματα μηνός ή διμήνου ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες το Δ.Σ. καλεί τους Εφόρους ή Προέδρους των Επιτροπών ή αρχηγούς Ομάδων Εργασίας ή αναπληρωτές των σε κοινή συνεδρίαση, συζήτηση και ανάλυση των υπαρχόντων προβλημάτων, καθώς και την λήψη από αυτό αποφάσεων.

 4. Το Δ.Σ. δύναται επίσης να συστήσει Επιτροπές για την μελέτη, προετοιμασία και γενικά την οργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων, Φιλικών Εβδομάδων, Φιλικών Συναντήσεων και Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων. Στις Επιτροπές αυτές ορίζεται Πρόεδρος ,ο οποίος υποχρεούται να καλεί τα μέλη για συνεδριάσεις και να αναθέτει επιμέρους αρμοδιότητες για την καλύτερη και ταχύτερη διεκπεραίωση της ανατεθείσης εργασίας.

 

Άρθρο 5ο

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Το Εθνικό Τμήμα είναι αρμόδιο να αλληλογραφεί με :

 • Διεθνείς Οργανισμούς [ Ηνωμένα Έθνη, Συμβούλιο Ευρώπης κλπ.],

 • Το Ρ.Ε.Β., τα Εθνικά Τμήματα της Δ.Ε.Α.

 • Τα Υπουργεία και Δημόσιες Υπηρεσίες.

 • Την Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ν.Π.Δ. και Ι.Δ., Τραπεζικούς και λοιπούς Οργανισμούς και ιδιώτες.

 1. Οι Τοπικές Διοικήσεις αλληλογραφούν με :

 • Δημόσιες και Δημοτικές αρχές της περιφέρειάς τους,

 • Ν.Π.Δ. και Ι.Δ δικαίου της περιφέρειάς τους.

 • Τραπεζικούς και λοιπούς Οργανισμούς και ιδιώτες της περιφέρειάς τους.

Δεν μπορούν χωρίς άδεια του Εθνικού Τμήματος να απευθύνονται σε Υπουργεία, Δημόσιες υπηρεσίες εκτός της περιφέρειάς τους, Διεθνείς Οργανισμούς, Ρ.Ε.Β. και Εθνικά Τμήματα,  παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στο Εθνικό Τμήμα για την ενημέρωση του Ρ.Ε.Β. και των Διεθνών Επιτροπών,  κοινοποιούν κάθε έγγραφο και επιστολή τους προς το Εθνικό Τμήμα για ενημέρωσή του, καθώς επίσης αποστέλλουν τουλάχιστον ένα αντίτυπο των εκδιδομένων από αυτές εντύπων, εφημερίδων, προκηρύξεων ανακοινώσεων και λοιπών πληροφοριακών κειμένων.

 1. Η αλληλογραφία γενικά του Δ.Σ. υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα. Ειδικότερα :

α] Οι Αντιπρόεδροι παρακολουθούν, συντάσσουν, υπογράφουν την αλληλογραφία της αρμοδιότητάς των μεταξύ Εθνικού Τμήματος και Τ.Δ. και στη συνέχεια ενημερώνουν τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. για την διαχείριση των θεμάτων των. Οι Αντιπρόεδροι του Εθνικού  Τμήματος, ως σύνδεσμοι με τις αντίστοιχες Διεθνείς Επιτροπές ενεργούν την αλληλογραφία, παρακολουθούν τα προκύπτοντα θέματα και ενημερώνουν το Δ.Σ.

β] Ο Γεν. Γραμματέας παρακολουθεί, συντάσσει και υπογράφει την αλληλογραφία, παρακολουθεί και ενημερώνει το Μητρώο της Ένωσης, εκδίδει όσον αφορά το Εθνικό Τμήμα, με την σύμπραξη του Προέδρου τα δελτία ταυτότητας των μελών  Ένωσης και τέλος παραχωρεί αρμοδιότητες στο Βοηθό Γεν. Γραμματέα για καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση του έργου του.

γ] Ο Ταμίας παρακολουθεί, συντάσσει και υπογράφει την αλληλογραφία για οικονομικά θέματα μεταξύ Εθνικού Τμήματος και Τ.Δ., καθώς και μελών της Ένωσης. Τηρεί τα ανάλογα βιβλία.

 1. Αλληλογραφία και ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων.

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αποτελεί μια από τις πιο δημοφιλείς υπηρεσίες του Διαδικτύου προσφέροντας οικονομική, ταχύτατη και αξιόπιστη επικοινωνία.

Δύναται η ανταλλαγή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ του ΕΤ, των Τοπ. Διοικήσεων και των μελών. Η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων ή μηνυμάτων γίνεται σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται παραπάνω και καθορίζεται ότι η ψηφιοποίηση εγγράφων συμβάλλει στον περιορισμό της γραφειοκρατίας. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα που συντάσσονται και εκδίδονται, διακινούνται με ευθύνη του εκδότη τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

Άρθρο 6ο

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 1. Ούτος εκλέγεται σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού από του Δ.Σ. του Εθνικού Τμήματος, το οποίο και εκπροσωπεί στα Διεθνή Συνέδρια.

 2. Ο εκπρόσωπος οφείλει σύμφωνα με το άρθρο 42 του Καταστατικού

α] να γνωρίζει σε άριστο βαθμό μία από τις ομιλούμενες στα Συνέδρια της Δ.Ε.Α. γλώσσες [Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική ή Ισπανική ή Ιταλική],

β] να είναι γνώστης των διατάξεων του Διεθνούς Καταστατικού και λοιπών Κανονισμών,

γ] να είναι γνώστης της διάρθρωσης των οργάνων και των αρμοδιοτήτων αυτών

 1. Τον προηγούμενο του Συνεδρίου χρόνο συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα αρχικά και το Δ.Σ. στη συνέχεια για την αναγκαιότητα υποβολής προτάσεων σε θέματα που κρίνονται σκόπιμο να συζητηθούν στο Συνέδριο.

 2. Λαμβάνει γνώση της Ημερήσιας Διάταξης του Συνεδρίου και των υποβληθέντων από τα Εθνικά Τμήματα προτάσεων προς συζήτηση, τα μελετά και ζητά μετά από εισήγησή του από το Δ.Σ. του Εθνικού Τμήματος τις θέσεις και απόψεις σε κάθε θέμα, που θα συζητηθεί ή εξουσιοδοτείται από αυτό για τον εν λευκώ χειρισμό θεμάτων που ήθελαν απρόβλεπτα προκύψει κατά την διάρκεια του Συνεδρίου. Μετά την επιστροφή του από το Διεθνές Συνέδριο υποβάλλει στο Δ.Σ. του Ελληνικού Τμήματος συνοπτική έκθεση, ενημερώνοντας τούτο και προφορικά σε ειδική συνεδρίαση.

 

Άρθρο 7ο

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

 1. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού της Δ.Ε.Α. στο οποίο καθορίζεται η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αμοιβαίας εξυπηρετήσεως και βοηθείας μεταξύ των αστυνομικών-μελών της Δ.Ε.Α. και των οικογενειών τους δημιουργείται αποθεματικό Κοινωνικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης.

Σκοπός της λειτουργίας του αποθεματικού Κοινωνικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης είναι η ενίσχυση των Τοπικών Διοικήσεων (εκδηλώσεις- φιλοξενίες- οργάνωση γραφείων κλπ) καθώς και η εφ΄άπαξ οικονομική ενίσχυση των δικαιούχων τακτικών μελών προς κάλυψη των αναγκαίων εξόδων που δημιουργούνται από σοβαρές περιπτώσεις νόσων με συνέπεια τη βλάβη του σώματος ή της υγείας των ιδίων ή λόγω εξαιρετικά σοβαρής και έκτακτης ανάγκης, οφειλόμενης σε ανωτέρα βία. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, ο δικαιούχος να ήταν μέλος της Ένωσης κατά το χρόνο που προέκυψε το πρόβλημα και αιτείται την οικονομική ενίσχυσή του.

Το δημιουργούμενο κεφάλαιο κατατίθεται σε ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό και αντλεί πόρους από:

α. διάφορες δωρεές,

β. φιλανθρωπικές εκδηλώσεις,

γ. αθλητικές συναντήσεις,

δ. τα έσοδα διάθεσης λοιπών εντύπων.

ε. ετήσια εισφορά των μελών ή έκτακτες κρατήσεις, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ του Εθνικού Τμήματος.

 1. Βοήθεια δικαιούνται μόνον αστυνομικοί, μέλη της Ι.Ρ.Α. μετά από αίτησή τους την οποία υποβάλλουν στο Εθνικό Τμήμα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω των τοπικών διοικήσεων. Απαγορεύεται η παροχή περιοδικής οικονομικής ενίσχυσης των μελών.

 2. Το Δ.Σ. του Εθνικού Τμήματος εξετάζει τα αιτήματα και με απόφασή του αποφαίνεται:

α) Εάν συντρέχουν λόγοι ενίσχυσης,  κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης της Τοπικής Διοίκησης η οποία θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά του αιτούντος ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις και χωρίς αυτήν  και

β) Για το είδος και το ύψος της βοήθειας το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά τα 300 ευρώ για τα ίδια μέλη της Ι.Ρ.Α.

 1. Οι παραπάνω οριζόμενες χρηματικές ενισχύσεις από το ΔΣ για τα μέλη της Ένωσης, δεν είναι δυνατό να αποτελέσουν αντικείμενο δικαστικής διεκδίκησης, εκχωρήσεως ή κατασχέσεως. Παρά ταύτα όμως τυχόν διεκδίκηση, εκχώρηση ή κατάσχεσή τους, τυγχάνει αυτοδικαίως άκυρη.

 2. Τα νεοεγγραφέντα μέλη, αποκτούν το δικαίωμα παροχής ενισχύσεως μετά την παρέλευση

2ετίας.

 1. Στους πολύτεκνους μέλη μας που απέκτησαν 4ο παιδί και άνω κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος και ήταν ήδη μέλη της Ενώσεως, χορηγείται άπαξ ενίσχυση ύψους 300 ευρώ για κάθε παιδί.

 2. Σε περίπτωση εξαντλήσεως των αποθεματικών του Κοινωνικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης, το ΔΣ δεν χορηγεί ενισχύσεις στα αιτούντα μέλη της Ενώσεως. Μπορούν όμως αυτά να επανέλθουν με νεότερο αίτημά τους την επόμενη διαχειριστική χρονιά.

 3. Στο τέλος κάθε οικονομικού έτους ο Ταμίας συντάσσει την κατάσταση των παρεχόμενων ενισχύσεων από το Κοινωνικό Κεφάλαιο, την οποία υποβάλλει για ενημέρωση στο ΔΣ και το Παν. Συνέδριο.

Ο Έλεγχος της διαχείρισης του Αποθεματικού του Κοινωνικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης/ΔΕΑ, ανατίθεται στην Εξελεγκτική Επιτροπή της Ένωσης.

Θέσπιση κριτηρίων για τη λήψη βοηθήματος από το κοινωνικό κεφάλαιο:

Στο κοινωνικό κεφάλαιο εντάσσονται :

Α) Πολύτεκνοι.

Β) Μέλη που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας:  Αφορά τα  άμεσα μέλη και μόνον και όχι μέλη οικογενειών τους. Προϋπόθεση είναι ο αιτών να φέρει την ιδιότητα του μέλους τουλάχιστον τα δύο τελευταία έτη και να είναι οικονομικά τακτοποιημένος. Η ενίσχυση που δύναται να δοθεί είναι ανάλογη της σοβαρότητας της περίπτωσης και δε μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν των 300€.

Γ) Το αίτημα ενισχύσεως Τοπικής Διοίκησης  συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Περιγραφή αιτήματος (εκδήλωση ή σκοπός ενισχύσεως)  με Απόφαση ΔΣ,

2) Προϋπολογισμός και αιτούμενο ποσό και

3) Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου καταθέσεων για το ταμειακό υπόλοιπο της ΤΔ.

Άρθρο 8ο

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

 1. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού το Ελληνικό Τμήμα της Δ.Ε.Α. στη προσπάθειά του να συμβάλει στη πνευματική, πολιτιστική κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξη των μελών του καθιερώνει κίνητρα για επιμορφωτικά – εκπαιδευτικά ταξίδια. Ειδικότερα για την προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και σαν συμπλήρωμα της υπηρεσιακής ενημέρωσης παρέχονται στα μέλη του Ελληνικού Τμήματος επιδοτήσεις των εξόδων παραμονής και σε υποτροφίες επιπλέον των εξόδων μετάβασης και επιστροφής, στο Πληροφοριακό και Εκπαιδευτικό Κέντρο [ΙΒΖ] του GIMBORN – Γερμανίας ή έτερο Αστυνομικό Εκπαιδευτικό ‘Ίδρυμα του Εξωτερικού.

Διαδικασία συμμετοχής τακτικών μελών στο GIMBORN

Στο διεθνές  Εκπαιδευτικό  Κέντρο ΙΡΑ στο  Gimborn/Γερμανίας  μπορούν να  συμμετέχουν  τα μέλη του Ελληνικού Τμήματος/ΔΕΑ  με  τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1.Υποβολή αιτήματος από το ενδιαφερόμενο μέλος είτε απευθείας σε περίπτωση που τυγχάνει μέλος ανενεργής Τ.Δ. είτε  μέσω της Τοπικής του Διοίκησης στο ΔΣ του Εθνικού Τμήματος.

 1. Γνωστοποίηση της απόφασης του ΔΣ του ΕΤ στον ενδιαφερόμενο και την ΤΔ.

 2. Το Εθνικό Τμήμα καλύπτει ΜΟΝΟ τα έξοδα της συμμετοχής στο σεμινάριο  και διαμονής του στο GIMBORN.

Στην περίπτωση που θα εγκριθεί η αίτησή του, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται :

Α) Να συμπληρώσει την  ειδική φόρμα – αίτηση (ξενόγλωσση) και να την υποβάλει είτε απ’ ευθείας στο GIMBORN με κοινοποίηση στο Εθνικό Τμήμα, είτε στο Εθνικό Τμήμα με την υπόμνηση να προωθηθεί στο GIMBORN.

Β) Να αναμένει την έγκριση της συμμετοχής   του από το GIMBORN  και όταν ενημερωθεί γι’ αυτή να φροντίσει ο ίδιος για την έκδοση των εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής.

Γ) Τα εισιτήρια βαρύνουν τον ίδιο.

Δ) Ο συμμετέχων αναλαμβάνει την υποχρέωση, επιστρέφοντας να μας γνωρίσει το αποτέλεσμα της εκπαίδευσης.

 1. Στο Προϋπολογισμό του Εθνικού Τμήματος κάθε χρόνο ορίζονται κονδύλια για επιδοτήσεις δαπανών επιμορφωτικών ταξιδιών μελών της Ένωσης.

 2. Δικαιούχοι των ανωτέρω επιδοτήσεων είναι όλα τα ενεργά μέλη του Ελληνικού Τμήματος, εφ’ όσον πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις μετά από απόφαση του ΔΣ. Οι υποψήφιοι για την συμμετοχή στα Σεμινάρια και επιδότηση πρέπει μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες να κάνουν γραπτή αίτηση αναφέροντας τον χρόνο, το εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας που θα τους φιλοξενήσει και τα προσόντα που έχουν για την παρακολούθηση του επιμορφωτικού προγράμματος.

 3. Το Δ.Σ. του Εθνικού Τμήματος στα πλαίσια των οριζομένων κονδυλίων και εφ όσον υπάρχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις εγκρίνει την επιδότηση. Σε περίπτωση περισσοτέρων υποψηφιοτήτων η επιλογή γίνεται με βάση τα προσόντα και την υπηρεσιακή κατάρτιση κατά περίπτωση.

 4. Οι Τ.Δ. δύνανται για μέλη τους εφ όσον έχουν οικονομική δυνατότητα να επιδοτούν επιμορφωτικά – εκπαιδευτικά ταξίδια ή να συμμετέχουν στις δαπάνες αυτών με το Εθνικό Τμήμα. Στη δεύτερη περίπτωση γίνεται τούτο γνωστό από τον προηγούμενο χρόνο για τον ανάλογο προγραμματισμό από το Εθνικό Τμήμα.

 5. Οι υποψήφιοι για τους οποίους παρέχεται από την Ένωση επιδότηση αναλαμβάνουν την υποχρέωση μετά την επιστροφή των να υποβάλουν προς το Εθνικό Τμήμα έκθεση, στην οποία αναφέρουν τα θέματα σε περίληψη που ασχολήθηκε το Σεμινάριο, περιγράφουν κυρίως τις μεθόδους εργασίας της Αστυνομίας, τα ιδιαίτερα υπηρεσιακά και κοινωνικά προβλήματα με τις παρατηρήσεις, καθώς και τις εντυπώσεις που αποκόμισαν από αυτό. Ο υποψήφιος στη γραπτή αίτησή του συμφωνεί με την δημοσίευση της έκθεσής του στο Περιοδικό της ‘Ένωσης.

 6. Το μέλος που επιδοτείται δικαιούται να υποβάλει νέα αίτηση για επιδότηση μετά παρέλευση πενταετίας από την προηγηθείσα επιδότηση.

 7. Σύμφωνα με τις ίδιες Καταστατικές Διατάξεις το Δ.Σ. του Εθνικού Τμήματος δύναται να επιδοτεί επίσης τα έξοδα μετάβασης – παραμονής και επιστροφής μέχρι τριών τέκνων μελών του Ελληνικού Τμήματος ηλικίας 19 – 27 χρόνων για την συμμετοχή στο Σεμινάριο Νέων, που διοργανώνει κάθε χρόνο το Πληροφοριακό και Εκπαιδευτικό Κέντρο [ ΙΒΖ ] στο GIMBORN – Γερμανίας.

 8. Για την συμμετοχή απαιτείται η αποστολή έγκαιρα έγγραφης αίτησης του μέλους προς το Εθνικό Τμήμα, στην οποία να δηλώνεται υπεύθυνα ότι ο γιος ή κόρη του μέλους γνωρίζει σε άριστο βαθμό μία από τις ομιλούμενες γλώσσες [Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική] και ότι μετά την επιστροφή του αναλαμβάνει την υποχρέωση αποστολής στο Εθνικό Τμήμα επιστολής-έκθεσης, στην οποία αναφέρει τα θέματα του Σεμιναρίου, τις παρατηρήσεις και εντυπώσεις που απεκόμισε από αυτό, παρέχοντας ταυτόχρονα το δικαίωμα δημοσίευσης της έκθεσης στο Περιοδικό της ‘Ένωσης. Για νέα επιδότηση του ίδιου μέλους ισχύει η παράγραφος 7 του παρόντος άρθρου.

 

 Άρθρο 9ο

ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Το Εθνικό Τμήμα και οι Τοπικές Διοικήσεις για ομαδικά ταξίδια  εξωτερικού είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν τα ξένα Εθνικά Τμήματα ή τους Τομείς αυτών 2 μήνες τουλάχιστον προ της αναχώρησης της ομάδας.

Οι Τοπικές Διοικήσεις ενημερώνουν το Εθνικό Τμήμα για :

 • την ημερομηνία της πραγματοποίησης του ομαδικού ταξιδιού,

 • την διαδρομή,

 • τον αρχηγό της ομάδας [πλήρη στοιχεία] και

 • τις ιδιαιτερότητες [π.χ. αν παίρνουν μαζί τους στολή, ποιοι ειδοποιήθηκαν στο εξωτερικό, τις επαφές με αρχές κ.λ.π.].

Μετά την επιστροφή της ομάδας από το εξωτερικό, ο αρχηγός ή άλλο μέλος αυτής αποστέλλουν επιστολή με τις ταξιδιωτικές εντυπώσεις και φωτογραφικό υλικό στο Περιοδικό της ‘Ένωσης προς δημοσίευση.

 

 Άρθρο 10ο

ΒΡΑΒΕΙΑ ΦΙΛΙΑΣ

Τα Βραβεία Φιλίας απονέμονται από το Εθνικό Τμήμα και αποτελούνται από ένα συμβολικό αντικείμενο ή τιμητικό δίπλωμα.

Το Εθνικό Τμήμα απονέμει τα βραβεία μία φορά τον χρόνο :

α] σε ένα μέλος της Ένωσης ή

β] σε μία Τοπική Διοίκηση του Ελληνικού Τμήματος για εξαιρετικές υπηρεσίες.

γ] σε άλλα άτομα ή οργανώσεις που χωρίς να είναι μέλη πρόσφεραν σπουδαίες υπηρεσίες στη   Δ.Ε.Α.

δ] Βραβεία των Επιτροπών για δραστηριότητες των Τοπ. Διοικήσεων.

ε] βραβείο καλύτερης ιστοσελίδας των Τοπ. Διοικήσεων.

στ] Βραβεία σε αριστεύσαντες μαθητές μελών και σε επιτυχόντες σε Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Ιδρύματα.

Οι προτάσεις για απονομή βραβείων, οι οποίες υποβάλλονται από Τοπική Διοίκηση ή μέλη του Εθνικού Τμήματος, πρέπει να είναι πλήρως τεκμηριωμένες ως προς τις προσφερθείσες υπηρεσίες, οι οποίες συνέτειναν στη προώθηση ή πραγματοποίηση των σκοπών της Ένωσης. Η απονομή βραβείων σε πρόσωπα ή οργανώσεις γίνεται μία φορά για την κάθε προσφερθείσα υπηρεσία. Δεύτερη απονομή δεν είναι δυνατόν να γίνει πριν από την παρέλευση 5 χρόνων από την προηγούμενη.  Δεν απονέμεται Βραβείο Φιλίας αν δεν υπάρχουν επαρκείς λόγοι για την απονομή.

 

 Άρθρο 11ο

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Οι βραβεύσεις του Ελληνικού Τμήματος/ΔΕΑ διακρίνονται σε τρείς κατηγορίες:

a). ΜΕΤΤΑΛΙΟ, β). ΠΛΑΚΕΤΑ και γ). ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ.

 1. Προϋποθέσεις απονομής :

    Α. Το μετάλλιο αποτελεί την ύψιστη τιμή που απονέμει μόνο το ΔΣ του Ελληνικού Τμήματος.

Απονέμεται σε μέλη της Δ.Ε.Α. που εκλέχθηκαν για τουλάχιστον:

 • Τέσσερεις (4) συνεχόμενες θητείες ως μέλη στο Δ.Σ. του Ελληνικού Τμήματος

 • Επτά (7) συνεχόμενες θητείες ως μέλη ΔΣ Τοπικής Διοίκησης.

Απονέμεται σε μη μέλη της Δ.Ε.Α.:

 • για συνεχή επί μακρόν χρονικό διάστημα τουλάχιστον είκοσι (20) ετών εξαιρετικής ανιδιοτελούς προσφοράς στην ΔΕΑ.

 

 • Σε άτομα που χαρακτηρίστηκαν ως επίτιμα μέλη και προσέφεραν αποδεδειγμένα υπηρεσίες, συνέβαλαν στην προώθηση και διάδοση των ιδεών της ΔΕΑ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον είκοσι (20) ετών ή συνέβαλαν οικονομικά στην απόκτηση περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΑ.

 • Σε εκπροσώπους της πολιτικής ή φυσικής ηγεσίας που αποδεδειγμένα συνέβαλαν στην προώθηση και διάδοση των ιδεών της ΔΕΑ.

Β. Η πλακέτα απονέμεται σε μέλη της ΔΕΑ στις κάτωθι περιπτώσεις:

 • Σε μέλη που εκλέχθηκαν για τουλάχιστον τρεις (3) συνεχόμενες θητείες ως μέλη του Δ.Σ. του Εθνικού Τμήματος,

 • Σε μέλη που εκλέχθηκαν για τουλάχιστον πέντε (5) συνεχόμενες θητείες ως μέλη Δ.Σ. των Τοπικών Διοικήσεων,

 • Σε μέλη που συμμετείχαν για τουλάχιστον τρεις (3) συνεχόμενες θητείες ως μέλη Επιτροπών του Ελληνικού Τμήματος ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής,

Απονέμεται επίσης σε μη μέλη της Δ.Ε.Α.

 • για συνεχή επί μακρό χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 έτη εξαιρετικής ανιδιοτελούς προσφοράς στην ΔΕΑ.

 • Για σημαντική οικονομική προσφορά χορηγών ή δωρητών.

Γ. Το δίπλωμα  της ΔΕΑ δύναται να απονεμηθεί σε μέλη της ΔΕΑ:

 • Για λιγότερες από τρεις (3) συνεχόμενες θητείες ως μέλη του Δ.Σ. του Εθνικού Τμήματος

 • Για λιγότερες από τέσσερεις (4) συνεχόμενες θητείες ως μέλη του Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης.

 • Το δίπλωμα της ΔΕΑ δύναται να απονεμηθεί σε μη μέλη της ΔΕΑ για συνεχή επί μακρό χρονικό διάστημα εξαιρετικής ανιδιοτελούς προσφοράς στην ΔΕΑ.

 1. Η τιμητική πλακέτα απεικονίζει επί μεταλλικής επιφάνειας το εγκεκριμένο σήμα της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, τις λέξεις “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ – ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ” και αναγράφει σε ειδικό χώρο το ονοματεπώνυμο του μέλους προς το οποίο απονέμεται.

 2. Η απονομή γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Εθνικού Τμήματος μετά από πρόταση μέλους αυτού ή μίας Τοπικής Διοίκησης. Η πρόταση συνοδεύεται με αναφορά των υπηρεσιών που προσφερθήκαν.

 3. Η απονομή της Τιμητικής Πλακέτας και του Διπλώματος γίνεται από τον Πρόεδρο του Εθνικού Τμήματος ή τον αναπληρωτή αυτού. Τα βραβεία του ΕΤ χορηγούνται κατά προτίμηση στα πλαίσια μίας επίσημης εκδήλωσης [π.χ. Πανελλήνιο Συνέδριο, ετήσια Γενική Συνέλευση, κλπ.].

Οι δαπάνες διαμονής των βραβευθέντων θα αποφασίζονται κατά περίπτωση από το Δ.Σ. του Ελληνικού Τμήματος ή της Τοπικής Διοίκησης.

Τα πιστοποιητικά και οι πλακέτες θα πρέπει να υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του ΕΤ. Οι βραβεύσεις που απονέμονται από τις Τοπικές Διοικήσεις θα πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Τμήματος.

Άρθρο 12ο

ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ

 1. Με απόφαση του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγ. στ’ του Καταστατικού της ‘Ένωσης είναι δυνατή, εφ όσον συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, η έκδοση Περιοδικού Τύπου ή Ενημερωτικού Δελτίου για τα μέλη της ‘Ένωσης μέσα στα καθοριζόμενα από το ανωτέρω άρθρο πλαίσια.

 2. Στην απόφαση ορίζεται ο τίτλος του Περιοδικού ή Δελτίου, η έδρα ο υπεύθυνος ύλης, τα μέλη της συντακτικής επιτροπής και ο διαχειριστής οικονομικών υποθέσεων. Εκδότης των ανωτέρω εντύπων είναι ο Πρόεδρος του Εθνικού Τμήματος ή της Τοπικής Διοίκησης.

 3. Το Περιοδικό ή Δελτίο διανέμεται δωρεάν προς τα μέλη της ‘Ένωσης, επιδοτούμενο από το αντίστοιχο Ταμείο με το ανάλογο ποσό για την έκδοση και αποστολή του.

 4. Από τον διαχειριστή οικονομικών υποθέσεων είναι δυνατή η τήρηση χωριστού βιβλίου εσόδων-εξόδων, μπλοκ αποδείξεων εισπράξεων και ενταλμάτων πληρωμών για την έκδοση περιοδικού ή εντύπων. Εφ’ όσον τούτο δεν τηρείται η εγγραφή των δαπανών γίνεται σε χωριστή στήλη του Βιβλίου Ταμείου. Στο Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων κλείνονται οι εισπράξεις και πραγματοποιηθείσες δαπάνες κατά μήνα μεταφερομένου για τον επόμενο του ενεργητικού υπολοίπου.

 5. Για την αντιμετώπιση των δαπανών έκδοσης και αποστολής του εντύπου επιτρέπεται η δημοσίευση σ’ αυτό διαφημίσεων. Με εισήγηση του εκδότου του εντύπου το Δ.Σ. καθορίζει το κατά σελίδα ή τμήμα αυτής κόστος της διαφήμισης. Στην περίπτωση αυτή το βιβλίο Εσόδων-Εξόδων και μπλοκ αποδείξεων παροχής υπηρεσιών θεωρούνται από την οικεία Οικονομική Εφορία από την οποία λαμβάνονται και οδηγίες για την καταχώρηση του Φ.Π.Α., την είσπραξη αυτού και την απόδοσή του μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες.

 6. Για τις εκάστοτε επιδοτήσεις προς το Περιοδικό από το Εθνικό Τμήμα ή την Τ.Δ. εκδίδονται εντάλματα πληρωμών με τις αποδείξεις εισπράξεως και καταχωρείται η επιδότηση στη στήλη των Εσόδων του Βιβλίου του Περιοδικού.

 7. Στην απόφαση ορίζεται ο τίτλος του περιοδικού, ο υπεύθυνος ύλης και τα μέλη της συντακτικής επιτροπής.

 8. Το Εθνικό τμήμα και οι ΤΔ δύνανται να βρουν χορηγούς για την έκδοση περιοδικού ή άλλων εντύπων.

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   Β’

 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ     Υ Π Ο Θ Ε Σ Ε Ι Σ

 

Άρθρο 13ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Τα έσοδα της Διεθνούς ‘Ένωσης Αστυνομικών προέρχονται από τις πηγές, όπως αυτές προσδιορίζονται στα άρθρα 10, 11, 12 και 13 του Καταστατικού της Δ.Ε.Α., χρησιμοποιούνται δε μόνο για τους σκοπούς τους αναφερομένους στο άρθρο 2 αυτού. Οι συνδρομές των μελών είναι ετήσιες και καταβάλλονται προκαταβολικά εντός του πρώτου τετραμήνου κάθε έτους.

 2. Οι Τοπικές Διοικήσεις δύνανται να έχουν αυτοτελή νομική παρουσία και δικό τους ΑΦΜ, υπό τον όρο ότι θα συμμορφώνονται απολύτως τόσο με το Καταστατικό και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ε.Τ., όσο και με το Διεθνές Καταστατικό. Οι Τοπικές Διοικήσεις είναι οικονομικά ως προς την εσωτερική διαχείριση ανεξάρτητες μεταξύ τους. Σε περίπτωση ελλείμματος στην οικονομική διαχείριση Τοπικής Διοίκησης και εφ όσον συνηγορούν προς τούτο σοβαροί λόγοι, καλείται το Εθνικό Τμήμα και με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. δύναται να καλύψει το τυχόν έλλειμμα που προκύπτει.

Οι ΤΔ είναι υποχρεωμένες να αποστέλλουν στο Εθνικό Τμήμα Ισολογισμό –Αποτελέσματα χρήσης για τη προηγούμενη οικονομική χρήση, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου.

Το  Ε.Τ. ενημερώνεται για τα έκτακτα έσοδα των Τοπικών Διοικήσεων . Δωρεές, επιχορηγήσεις, εισφορές και ενισχύσεις προς την Ένωση και τις ΤΔ γίνονται πάντοτε επώνυμα και γίνονται αποδεκτές με απόφαση του ΔΣ που καταρτίζει το σχετικό  πρακτικό αποδοχής  δωρεάς, επιχορήγησης, εισφοράς ή ενισχύσεως.

Σε περίπτωση κακής οικονομικής διαχείρισης ή ταμειακού ελλείμματος από Τοπική Διοίκηση δύναται το Δ.Σ. του Εθνικού Τμήματος να ενεργήσει οικονομικό έλεγχο και να λάβει τις προσήκουσες αποφάσεις.

 1. Η προθεσμία φύλαξης της αλληλογραφίας που αφορά οικονομικά θέματα είναι 10 χρόνια. Τα στοιχεία, Βιβλία Ταμείου και Περιουσίας τηρούνται με ιδιαίτερη επιμέλεια από τον Ταμία και φυλάσσονται από τον ίδιο. Τα στοιχεία ήτοι μπλοκ αποδείξεων εισπράξεων και ενταλμάτων πληρωμών, καθώς και τα δικαιολογητικά αυτών καταστρέφονται μετά παρέλευση δεκαετίας. Όλα τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να ενημερώνονται διαρκώς από τον Ταμία για το σύνολο των διαχειριστικών – οικονομικών πράξεων.

 2. Την αλληλογραφία για τα οικονομικά θέματα υπογράφει ο Ταμίας. Αν ο Ταμίας πρόκειται να κωλυθεί στην άσκηση των καθηκόντων του πέραν των 2 μηνών, τότε με απόφαση του Δ.Σ. καθήκοντα Ταμία αναλαμβάνει ο Βοηθός Ταμία. Για την αντικατάσταση αυτή γίνεται πράξη στο Βιβλίο Ταμείου.

Άρθρο 14ο

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

Η Ένωση έχει δικαίωμα να εισπράττει τα δικαιώματα εγγραφής και γενικά τις συνδρομές των μελών της με το σύστημα παρακράτησης και απόδοσης μέσω της μισθοδοσίας, πληρωμής σύνταξης ή μερίσματος.

Οι συνδρομές των εν ενεργεία μελών παρακρατούνται από τη Διαχείριση Χρηματικού της Ελληνικής Αστυνομίας και αποδίδονται στην Ένωση σύμφωνα με τις καταστάσεις μελών που υποβάλλονται.

Οι συνδρομές των εν αποστρατεία μελών μπορεί να παρακρατούνται από το φορέα πληρωμής της σύνταξης ή του μερίσματος και αποδίδονται στην Ένωση σύμφωνα με τις καταστάσεις μελών που υποβάλλονται.

Αναγκαία προϋπόθεση για τα παραπάνω είναι η έγγραφη συγκατάθεση των μελών στην αίτηση εγγραφής όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: ΄΄ Δηλώνω ότι συμφωνώ για την παρακράτηση της συνδρομής μου που ορίζει το ΔΣ μέσω της μισθοδοσίας μου ή του φορέα πληρωμής σύνταξης και μερίσματος΄΄.

Συνδρομές μικρότερου ποσού από αυτό που ορίζει το ΔΣ ως ΄΄ετήσια συνδρομή΄΄ και προβλέπεται να καταβάλλουν τα μέλη, δεν μπορεί να εισπραχθούν.

Ανανέωση της ετήσιας συνδρομής των μελών και επανεργοποίηση

1 ) Όλα τα τακτικά  μέλη  οφείλουν  έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους  να καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους,  με παρακράτηση από τον μισθό .

2 ) Το οικονομικό έτος για τα εν αποστρατεία μέλη ορίζεται από 1η Μαΐου έως 30 Απριλίου του επομένου έτους. Τα μέλη που δεν καταβάλουν τη συνδρομή τους όπως ορίζεται  παραπάνω, από την 1η Μαΐου θα θεωρούνται  ως μη τακτοποιημένα οικονομικά  και δεν θα δικαιούνται των παροχών  που προβλέπονται για τα μέλη, δεν μπορούν να συμμετέχουν σε καμία δραστηριότητα και δεν μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις των οργάνων .

3 ) Το μέλος που διέκοψε την καταβολή συνδρομών,  μπορεί να επανεργοποιηθεί καταβάλλοντας  τη συνδρομή του τρέχοντος έτους.

4 ) Τα μέλη που αποχωρούν με οποιοδήποτε τρόπο από την Ένωση δεν δύνανται να ζητήσουν την επιστροφή των ποσών που έχουν καταβάλλει ή εισφέρει σ’ αυτή .

 

Ο Γεν. Γραμματέας του Εθνικού Τμήματος :

α] Κατά μήνα Δεκέμβριο κάθε χρόνου αποστέλλει έγγραφο στη Διαχείριση Χρηματικού της Ελληνικής Αστυνομίας με κατάσταση μελών που βρίσκονται στην ενέργεια για κράτηση από τον μισθό Φεβρουαρίου ή Μαρτίου της ετήσιας συνδρομής.

β] Κατά μήνα Δεκέμβριο κάθε χρόνου αποστέλλει επιστολή προς τον Διεθνή Ταμία για τον αριθμό των μελών του Ελληνικού Τμήματος ζητώντας την αντίστοιχη αποστολή κουπονιών ταυτοτήτων του επόμενου χρόνου.

γ] Κατά μήνα Απρίλιο κάθε χρόνου με βάση τις

 • καταστάσεις των εν ενέργεια μελών,

 • καταστάσεις των μελών, που γράφτηκαν  στην Δ.Ε.Α. από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου και

 • καταστάσεις συνδρομών που εισπράχθηκαν τον προηγούμενο χρόνο από τα εν αποστρατεία μέλη, εκδίδει εντάλματα πληρωμής μετά του Προέδρου του Εθνικού Τμήματος με ανάλυση της κάθε περίπτωσης για την αποστολή από τον Ταμία των αντίστοιχων ποσών σε κάθε Τοπική Διοίκηση.

Οι Ταμίες των Τ.Δ. λαμβάνοντες τα παραπάνω ποσά εκδίδουν απόδειξη είσπραξης, την οποία καταχωρούν στο Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων και αποστέλλουν την απόδειξη στον Εθνικό Ταμία.

Τα μέλη της Ένωσης που βρίσκονται στη σύνταξη είναι ταμειακά ενήμερα και έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις των Τ.Δ., να εκλέγουν και να εκλέγονται, εφ όσον κατέβαλαν κατά μήνα Ιανουάριο την ετήσια συνδρομή, η οποία αποδεικνύεται με την απόδειξη εισπράξεως του Εθνικού Τμήματος.

Όλα τα μέλη μετά την καταβολή της ετήσιας συνδρομής λαμβάνουν το κουπόνι, το οποίο επικολλούν στη ταυτότητα της Δ.Ε.Α. και αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο ότι είναι ενεργά μέλη της Ένωσης. Το νέο έντυπο ταυτότητας, θα αποστέλλεται στις ΤΔ οι οποίες και είναι υπεύθυνες για την επίδοση στους δικαιούχους.

Άρθρο 15ο

Ο Ταμίας του Εθνικού Τμήματος :

α] Λαμβάνοντας κατά μήνα  Μάρτιο τις ονομαστικές καταστάσεις των μελών στην ενέργεια, για τα οποία έγινε η κράτηση της συνδρομής καταχωρεί στη μερίδα κάθε μέλους του Βιβλίου Μητρώου της Ένωσης την συνδρομή του τρέχοντος χρόνου. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για την καταχώρηση των συνδρομών των μελών που βρίσκονται στη σύνταξη, καθώς και για τις λοιπές κρατήσεις Ημερολογίου και Έκτακτης Εισφοράς.

β] Κατά μήνα Απρίλιο κάθε χρόνου με την αποστολή των ονομαστικών καταστάσεων στις Τ.Δ. κάνει σ’ αυτές μνεία για τα σε αποστρατεία  μέλη, που δεν είναι ταμειακά ενήμερα.

 

 Άρθρο 16ο

Οι Τοπικές Διοικήσεις με βάση τις αποσταλείσες καταστάσεις :

α] ειδοποιούν τα μέλη τους για την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 29 και 41 του Καταστατικού της Δ.Ε.Α. πραγματοποιείται το πρώτο εξάμηνο κάθε χρόνου και

β] επιμελούνται την είσπραξη και αποστολή των συνδρομών κλπ. των μη εχόντων εκπληρώσει τις ταμειακές υποχρεώσεις μελών τους στο Εθνικό Τμήμα αφού παρακρατήσουν τα δικαιώματά τους.

 

 Άρθρο 17ο

ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ

Τα γενικά καθήκοντα του Ταμία καθορίζονται από το άρθρο 26 του Καταστατικού της Δ.Ε.Α. Ο Ταμίας ειδικότερα για κάθε εισπραττόμενο ποσό από την ‘Ένωση βάσει του άρθρου 10 του Καταστατικού :

α] εκδίδει διπλότυπη απόδειξη εισπράξεως, η οποία φέρει τον τίτλο της Ένωσης, είναι αριθμημένη και σφραγισμένη με την σφραγίδα της Δ.Ε.Α.,

β] καταχωρεί τις αποδείξεις εισπράξεως στη στήλη των Εσόδων του Βιβλίου Ταμείου κατά χρονολογική σειρά και αύξοντα αριθμό,

γ] πληρώνει και εξοφλεί τα αναφερόμενα ποσά στα εντάλματα πληρωμής τα εκδιδόμενα από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα,

δ] καταχωρεί τα εντάλματα πληρωμής κατά χρονολογική σειρά και αύξοντα αριθμό στη στήλη των Εξόδων στο Βιβλίο Ταμείου και φυλάσσει σε ειδικό φάκελο τα δικαιολογητικά μετά των ενταλμάτων,

ε] ενημερώνει σε κάθε συνεδρία το Δ.Σ. για την ταμειακή κατάσταση πέραν της συνοπτικής οικονομικής κατάστασης των Εσόδων – Εξόδων του τριμήνου, την οποίαν υποχρεούται εκ της καταστατικής διάταξης και

στ] καταθέτει σε ένα ή περισσότερους κατά την κρίση του Δ.Σ. Τραπεζικούς Λογαριασμούς τα χρήματα της ‘Ένωσης εκτός του ποσού, το οποίο έχει κατ ανώτατο όριο καθορισθεί να τηρείται από τον ίδιο.

ζ) υποβάλλει την ετήσια φορολογική δήλωση της Ένωσης και όλες τις συγκεντρωτικές καταστάσεις που αφορούν συναλλαγές του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Γενικά στη διαχείριση των εισπράξεων – πληρωμών δεν επιτρέπονται εξωλογιστικές πράξεις. Δεν επιτρέπεται η μη καταχώρηση των κατ ιδίαν εισπράξεων και πληρωμών για μία εκδήλωση και καταχώρηση μόνον του Εσόδου αυτής στο Βιβλίο Ταμείου, έστω και αν η διαχείριση των Εσόδων-Εξόδων της συγκεκριμένης εκδήλωσης έγινε από ειδική προς τούτο Επιτροπή.

Με απόφαση του ΔΣ, όλες οι πληρωμές άνω του ποσού που καθορίζεται από το ΔΣ, θα πραγματοποιούνται με δίγραμμες επιταγές που θα υπογράφονται από τον Ταμία και τον Πρόεδρο

 

Άρθρο 18ο

ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Για κάθε πληρωμή ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας εκδίδουν ‘Ένταλμα  Πληρωμής, το οποίο φέρει τον τίτλο της ‘Ένωσης, είναι αριθμημένο και σφραγισμένο. Με το ‘Ένταλμα Πληρωμής δίδεται εντολή στον Ταμία να καταβάλει το αναγραφόμενο ποσό για την οποία έχει ληφθεί προηγούμενα απόφαση του Δ.Σ. Δύνανται να εκδίδονται Εντάλματα Πληρωμής χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ. μέχρις ενός ποσού, το οποίο καθορίζει γενικά το Δ.Σ.

Στις συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων εγκρίνονται οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες, για τις οποίες έχει προηγηθεί αρχική έγκριση για την σκοπιμότητα και το ύψος, ως και οι δαπάνες που κρίνονται σκόπιμο να πραγματοποιηθούν με τον προσδιορισμό ανωτάτου ύψους αυτών. ‘Όλες οι εγκρίσεις αυτές καταχωρούνται στο Πρακτικό της Συνεδρίασης.

 

 Άρθρο 19ο

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Για κάθε αιτουμένη παροχή υπηρεσιών ή προμήθεια υλικών, ειδών ή επίπλων γραφείου από ενός ποσού και άνω, το οποίο προσδιορίζεται από το Δ.Σ., λαμβάνονται έγγραφες προσφορές, οι οποίες τίθενται στη κρίση αυτού για την λήψη απόφασης. Ο προσφορές επισυνάπτονται στο τιμολόγιο ή απόδειξη του προμηθευτού με το ένταλμα πληρωμής.

Στις περιπτώσεις πραγματοποιούμενων εκδηλώσεων και ανάγκης λήψεως διαφόρων προσφορών, λαμβάνονται αυτές από την Επιτροπή μελών, η οποία ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. γίνεται μνεία αυτών στο συντασσόμενο από την Επιτροπή Πρακτικό και οι τυχόν λαμβανόμενες έγγραφες προσφορές επισυνάπτονται στα κατ ιδίαν τιμολόγια ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.

 

 Άρθρο 20ο

Το Βιβλίο Ταμείου Εσόδων – Εξόδων, το οποίο είναι αριθμημένο και θεωρημένο από τον Πρόεδρο και Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ. δύναται να έχει περισσότερες στήλες στις κατ ιδίαν περιπτώσεις εισπράξεων και πληρωμών, εφ όσον αυτό διευκολύνει το Συμβούλιο να γνωρίζει τα εισπραττόμενα ή καταβαλλόμενα ποσά από τις διάφορες αιτίες. Οι στήλες μπορεί να είναι :

Για τις εισπράξεις : Συνδρομές, έντυπα, αναμνηστικά είδη, διάφορες εκδηλώσεις, Κοινωνικό Κεφάλαιο Βοήθειας, ενίσχυση αναξιοπαθούντων, Τόκοι Τραπέζης, Δωρεές,  Διάφορες αιτίες.

Για τις πληρωμές : Συνδρομές ή δικαιώματα Τ.Δ., δικαιώματα Διεθνούς Ταμείου, έντυπα, αναμνηστικά είδη, διάφορες εκδηλώσεις, ενοίκιο και έξοδα γραφείου [ΔΕΗ, ΟΤΕ Κοινόχρηστα, Καθαριότητα ], Γραφική ύλη, ταχυδρομικά, έπιπλα γραφείου, Κοινωνικό Κεφάλαιο Βοήθειας ή ενίσχυση αναξιοπαθούντων, συμμετοχή σε συνέδρια κλπ. , λοιπές αιτίες.

 

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο    Γ’

 

Άρθρο 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ.-ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Το Δ.Σ. με την φροντίδα του πλειοψηφίσαντος μέλους συνέρχεται εντός 8 ημερών από την εκλογή του και συγκροτείται σε σώμα (άρθρο 16 του Καταστατικού).

Μετά την εκλογή των μελών και τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ.εντός των επόμενων 8 ημερών το νέο Δ.Σ. παραλαμβάνει από το απερχόμενο Δ.Σ. την Διοίκηση της Ενώσεως ή Τοπ. Διοίκησης.

Το απερχόμενο Δ.Σ. οφείλει να καταρτίσει Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής και να παραδώσει όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Ενώσεως, τα βιβλία, τις σφραγίδες, τη σημαία, τα αρχεία, τον Η/Υ, τα έπιπλα και τα κλειδιά των γραφείων.

Να ενημερώσει για τις υφιστάμενες εκκρεμότητες και κυρίως για τις χρήζουσες ενεργειών υποθέσεις, είτε με προφορικές συνεννοήσεις είτε εγγράφως έτσι ώστε να αποδεικνύεται πλήρως η ομαλή διεκπεραίωση του έργου της Ενώσεως. Η απερχόμενη Διοίκηση οφείλει να συνεργασθεί με το νεοεκλεγέν ΔΣ για την άρτια ενημέρωσή του εφ΄όλης της ύλης. Σε περίπτωση που η παλαιά Διοίκηση αδιαφορήσει, δυστροπεί ή παραλείπει να συνεργασθεί με τη διάδοχό της στην κατεύθυνση της ομαλής λειτουργίας της Ένωσης, τότε τα μέλη του απερχόμενου ΔΣ ελέγχονται πειθαρχικά.

Άρθρο 22ο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ – ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ – ΕΦΟΡΕΙΩΝ

 1. Για κάθε συνεδρίαση αποστέλλεται έγκαιρα έγγραφη πρόσκληση. Οι προσκλήσεις πρέπει να αναφέρουν τον τόπο, χρόνο της συνεδρίασης και να ανακοινώνουν την Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων ή το κύριο θέμα που θα συζητηθεί.

 2. Με την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ή το εξουσιοδοτημένο μέλος να διευθύνει τις συζητήσεις, ζητά να εγκριθεί η Ημερήσια Διάταξη από τα συμμετέχοντα μέλη. Για κάθε θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, εφ όσον τούτο απαιτείται γίνεται ψηφοφορία. Η σειρά ψηφοφορίας ορίζεται πριν από την έναρξη αυτής. Για περισσότερα του ενός θέματα είναι δυνατή κοινή ψηφοφορία, ιδία όταν για το καθένα από αυτά υπάρχει μόνο μία πρόταση.

 3. Τα τηρούμενα από τον Γραμματέα της Συνεδρίασης πρακτικά πρέπει να είναι αντικειμενικά. Επιτρέπεται μόνον να καταγράφουν και όχι να σχολιάζουν. Στα πρακτικά πρέπει να περιέχονται σε κάθε περίπτωση :

 • τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης,

 • η έναρξη και η λήξη της συνεδρίασης,

 • τα συμμετέχοντα στη συνεδρίαση μέλη κατά την έναρξη,

 • η ανάπτυξη των θεμάτων και οι υποβληθείσες αναφορές, ως και τα ονόματα των μελών που τις υπέβαλαν,

 • οι ληφθείσες αποφάσεις και

 • τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών.

Τα πρακτικά πρέπει να γνωστοποιούνται στα συμμετέχοντα στη συνεδρίαση μέλη στο επόμενο ΔΣ, τα οποία δικαιούνται να υποβάλουν τις αντιρρήσεις των στο Πρόεδρο της Συνεδρίασης μέσα σε 15 μέρες από την ανακοίνωση. Αν η αντίρρηση είναι δικαιολογημένη μπορεί ο Γραμματέας σε συμφωνία με τον Πρόεδρο να τροποποιήσει τα πρακτικά, τότε αυτά θεωρούνται δεκτά από όλα τα συμμετάσχοντα στη συνεδρίαση μέλη.

Για τη λήψη των αποφάσεων του Δ.Σ. του Εθνικού Τμήματος, ενημερώνονται οι Τοπ. Διοικήσεις μέσω του Περιοδικού ή της Ιστοσελίδας.

4 .  Στις συνεδριάσεις των Δ.Σ., επιτροπών και Εφορειών παρευρίσκονται μόνο τα μέλη.

Ο Πρόεδρος μπορεί να επιτρέψει την παρουσία άλλων μελών της Ένωσης, εφ όσον αυτά θα βοηθήσουν στην ενημέρωση του Συμβουλίου για πληρέστερη λήψη αποφάσεων. Στη περίπτωση αυτή γίνεται μνεία στο Πρακτικό της Συνεδρίασης. Τα μέλη των Συμβουλίων, επιτροπών ή Εφορειών ενημερώνονται εγγράφως για το σύνολο των λαμβανομένων αποφάσεων, είτε ήσαν παρόντα, είτε όχι κατά την λήψη αυτών.

Οι Επιτροπές συνεδριάζουν το πρώτο δίμηνο κάθε έτους αξιολογώντας τις δραστηριότητες των Τοπικών Διοικήσεων και υποβάλλουν τις αναφορές τους μέχρι τέλος Φεβρουαρίου.

 

 Άρθρο 23ο

ΣΧΕΣΕΙΣ Δ.Σ. ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ & ΕΜΜΙΣΘΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το Δ.Σ. του Εθνικού Τμήματος, με απόφασή του σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού, διορίζει και απολύει το έμμισθο προσωπικό της Ενώσεως.

Μπορεί επίσης να προσλαμβάνει συνεργάτες για συγκεκριμένα θέματα και ορισμένο χρόνο. Τέτοιοι συνεργάτες μπορεί να είναι π.χ. Δικηγόρος για νομικά θέματα, λογιστής για το κλείσιμο του ταμείου και υποβολή φορολογικής δήλωσης, συνεργάτης για την ιστοσελίδα, υπάλληλος γραμματείας και προσωπικό για την καθαριότητα.

 

 Άρθρο 24ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΝ. ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Στις Γενικές Συνελεύσεις περιλαμβάνονται οι ετήσιες τακτικές ή έκτακτες Συνελεύσεις των Τοπικών Διοικήσεων και τα ετήσια τακτικά ή έκτακτα Πανελλήνια Συνέδρια.

Ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας του Εθνικού Τμήματος σύμφωνα με το άρθρο 29 του Καταστατικού αποστέλλουν εγκύκλιο προς τα μέλη του Συνεδρίου και τις Τοπικές Διοικήσεις, προσδιορίζοντας τον χρόνο, τόπο και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Οι Τοπικές Διοικήσεις δύνανται 60 μέρες προ της Συνεδρίασης να αποστείλουν προς τον Γεν. Γραμματέα του Εθνικού Τμήματος προτάσεις και θέματα προς συζήτηση για το Πανελλήνιο Συνέδριο. Ο Γεν. Γραμματέας μετά από απόφαση και κατά την απόλυτη κρίση του Δ.Σ. του Εθνικού Τμήματος 30 μέρες προ της συνεδρίασης αποστέλλει προς τις Τ.Δ. και λοιπά μέλη του Συνεδρίου τις πέραν της Ημερήσιας Διάταξης προς συζήτηση προτάσεις.

Οι Τ.Δ. ένα μήνα το αργότερο πριν από το Πανελλήνιο Συνέδριο γνωρίζουν στον Γεν. Γραμματέα του Εθνικού Τμήματος τον αντιπρόσωπο, ο οποίος θα τις εκπροσωπήσει.

Θέματα που συζητήθηκαν στη Γεν Συνέλευση δεν επιτρέπεται μετά τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως να τεθούν για συζήτηση τα ίδια θέματα σε μεταγενέστερη ΓΣ πριν την παρέλευση 2ετίας, εκτός αν συντρέχει σοβαρός λόγος, άλλαξαν οι συνθήκες ή προέκυψαν καινούργια στοιχεία για το θέμα αυτό.

Ο αντιπρόσωπος εκπροσωπεί την Τ.Δ. σε όλες τις ψηφοφορίες, χωρίς όρους και περιορισμούς. Οι προτάσεις που απεστάλησαν προς το Συνέδριο αναλύονται από τους αντιπροσώπους των Τ.Δ. που απέστειλαν αυτές, συζητούνται και δίνονται σε ψηφοφορία για να γίνουν δεκτές ή να απορριφθούν. Η ίδια διαδικασία ισχύει και για όλες τις τροπολογίες και αντιπροτάσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 4 του Καταστατικού ΔΕΑ η ΓΣ συνέρχεται τακτικώς μία φορά το χρόνο και εντός του πρώτου εξαμήνου κάθε ημερολογιακού έτους, εκτάκτως όταν κρίνεται απαραίτητο από το ΔΣ. Για το χρόνο σύγκλησης της ΓΣ, κάθε ΤΔ οφείλει να συγκαλεί τη ΓΣ με ανακοίνωση τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της.

Η ενημέρωση των μελών για την ΓΣ των ΤΔ πραγματοποιείται βάσει ανακοινώσεως που τοιχοκολλάται στα γραφεία της ΤΔ, δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΤΔ και του ΕΤ και αποστέλλεται σε όλες τις αστυνομικές υπηρεσίες αρμοδιότητας της Τοπικής με κάθε πρόσφορο μέσο.

Η ΓΣ συνεδριάζει νόμιμα, εφ’ όσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης των παρισταμένων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου είναι μεγαλύτερος από το ήμισυ (1/2) του συνολικού αριθμού των μελών. Σε περίπτωση ΜΗ απαρτίας κατά την έναρξη της συνεδρίασης, η ΓΣ συνέρχεται χωρίς νέα πρόσκληση στον ίδιο τόπο, την ίδια μέρα και ώρα, 7 ημέρες μετά με τα ίδια θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.

Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, απαρτία υπάρχει, οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρισταμένων μελών της ΤΔ που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Ο εκλογικός κατάλογος αναρτάται στα γραφεία της Ενώσεως και περιλαμβάνει μόνο το ονοματεπώνυμο του μέλους, πατρώνυμο και τον αριθμό μητρώου ΙΡΑ.

Στις Συνελεύσεις γενικά μετά την διαπίστωση ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 31 του Καταστατικού της Δ.Ε.Α., την εκλογή Προέδρου, Γραμματέα της Συνέλευσης και σε περιπτώσεις αρχαιρεσιών της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, την κήρυξη έναρξης της Συνέλευσης και την ανάγνωση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος δίνει τον λόγο κατά προτεραιότητα στους εισηγητές των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και μετά το πέρας αυτών στους αντιπροσώπους, αν επιθυμούν να μιλήσουν, οι Τ.Δ. των οποίων υπέβαλαν θέματα – προτάσεις προς συζήτηση. Στη περίπτωση αυτή και εφ όσον υπάρχουν περισσότεροι του ενός ομιλητές-αντιπρόσωποι τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να πάρουν τον λόγο μετά το πέρας της  ομιλίας αν το ζητήσουν.

Οι ομιλητές γενικά δύνανται και εγγράφως να συνοδεύουν τις αναφορές των.

Στη Γενική Συνέλευση των μελών μπορεί να παρίσταται νομικός σύμβουλος ή τεχνικός σύμβουλος της Ένωσης χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Στις εκλογοαπολογιστικές Γενικές Συνελεύσεις μπορούν να συμμετέχουν με δικά τους έξοδα και οι υποψήφιοι για τα διοικητικά όργανα της Ένωσης χωρίς δικαίωμα ψήφου και λόγου πλην της παρουσίασης της υποψηφιότητας τους.

 

 Άρθρο 25ο

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης :

α] δύναται κατά την έναρξη της Συνεδρίασης με την συγκατάθεση των συμμετεχόντων μελών να περιορίσει τον χρόνο ομιλίας σε συγκεκριμένα χρονικά όρια,

β] δίνει τον λόγο αμέσως, όχι όμως κατά την διάρκεια μίας ομιλίας ή ψηφοφορίας,

γ] δίνει τον λόγο για προσωπικές παρατηρήσεις μόνο μετά το πέρας της Ημερήσιας Διάταξης και εκτός σειράς ομιλητών,

δ] όταν διαρκούσης της Συνέλευσης διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα λήψης απόφασης πρέπει να διακόψει ή να λύσει αμέσως την Συνεδρίαση,

ε] μπορεί να υποδείξει στους ομιλητές να επανέλθουν στο υπό συζήτηση θέμα, όταν παρεκκλίνουν από αυτό και να επαναφέρει ονομαστικά στη τάξη αυτούς ή άλλα μέλη της Συνέλευσης, όταν την διαταράσσουν. Αν επαναληφθούν οι παραβάσεις αφαιρεί τον λόγο από τον ομιλητή. Στη περίπτωση αυτή ο ομιλητής δεν μπορεί να ξαναπάρει τον λόγο στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης,

στ] σε περίπτωση οχλαγωγίας μπορεί να διακόψει την Συνέλευση. Αν δεν είναι δυνατόν να γίνει ακουστός, εγκαταλείπει την θέση του, οπότε η Συνέλευση διακόπτεται. Αν και πάλι δεν επέλθει τάξη, τότε ο Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της Συνέλευσης,

ζ] σε περίπτωση κωλύματος ή αδιαθεσίας του Προέδρου αναπληρώνεται από το γραμματέα της συνέλευσης και χρέη γραμματέα αναλαμβάνει ο γενικός γραμματέας του ΕΤ.

Η απόφαση του Προέδρου για θέματα που δεν προβλέπει ο παρών Κανονισμός και δεν απαιτείται η ψήφος των παρόντων μελών είναι  ο ρ ι σ τ ι κ ή .

Σε περίπτωση λήψης απόφασης από τη ΓΣ που καθίσταται ακυρώσιμη λόγω αντίθεσής της στο νόμο ή το καταστατικό (π.χ. λήψη απόφασης χωρίς την απαιτούμενη απαρτία ή πλειοψηφία), το άρθρο 101 του ΑΚ παρέχει το δικαίωμα άσκησης αγωγής ακυρότητας στα μέλη που δεν συναίνεσαν ή σε όποιον άλλον έχει έννομο συμφέρον. Η αγωγή αυτή ασκείται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την απόφαση της ΓΣ, η δε δικαστική απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα ή επικυρώνει την απόφαση ισχύει έναντι όλων, εντούτοις μέχρι την τελεσιδικία της, η απόφαση της ΓΣ παράγει κανονικά τα έννομα αποτελέσματά της.

Ο χρόνος ομιλίας για αναφορές σχετικά με τον Εσωτερικό Κανονισμό και προσωπικές παρατηρήσεις, όπως και για διευκρινίσεις για πληρέστερη κατανόηση του θέματος για κάθε ομιλητή είναι το ανώτερο 5 λεπτά.

Μετά τη λήξη των εργασιών του Παν. Συνεδρίου, ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της συνέλευσης παραλαμβάνουν τα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά (άρθρο 36 του Καταστατικού) και τα παραδίδουν στο Γεν. Γραμματέα του ΕΤ ο οποίος  φροντίζει για την απομαγνητοφώνησή τους και παράδοση στον Πρόεδρο του Δ.Σ, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

 

Άρθρο 26ο

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ

       Α. Εκλογή Προέδρου Παν. Συνεδρίου

Στις περιπτώσεις που η ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 33 του Καταστατικού γίνεται με ανάταση του χεριού και δημιουργηθεί αμφιβολία για το αποτέλεσμα, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ή γίνεται ονομαστική ψηφοφορία. Σε όλες τις καταμετρήσεις της ψηφοφορίας ο Πρόεδρος ανακοινώνει το αποτέλεσμα.

Β. Εκλογή μελών Δ.Σ.

Η συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ, γίνεται με μυστική ψηφοφορία άρθρο 16 του καταστατικού .

Ο υποψήφιος που λαμβάνει περισσότερους από το 50% των έγκυρων ψήφων θεωρείται εκλεγείς. Εάν υπάρχουν περισσότεροι των δύο υποψήφιοι και κανένας από αυτούς δεν λάβει το ποσοστό του 50%, μια νέα ψηφοφορία θα οργανωθεί μεταξύ των δύο υποψηφίων με τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων και εκλέγεται ο υποψήφιος που θα λάβει τους περισσότερους από το 50% των έγκυρων ψήφων.

Σε περίπτωση πλήρωσης μίας διοικητικής θέσης και υποβολής μίας μόνο υποψηφιότητας εκλέγεται ο υποβάλλων ταύτη, εφ όσον συγκέντρωσε τουλάχιστον το ήμισυ των ψήφων των παρόντων και δικαιουμένων ψήφου μελών. Αν τούτο δεν συμβεί τότε ζητούνται νέες υποψηφιότητες. Στην περίπτωση που δεν υπάρξουν άλλες υποψηφιότητες, εκλέγεται ο μοναδικός υποψήφιος ανεξάρτητα από τον αριθμό ψήφων.  Οι αποχές δεν θεωρούνται ψήφοι.

Αν ισοψηφήσουν 2 ή περισσότεροι τότε γίνεται νέα ψηφοφορία μεταξύ των ισοψηφησάντων. Αν ισοψηφήσουν και πάλι εκλέγεται ο ένας δια κλήρου από τον Πρόεδρο.

Γ. Ψηφοφορία επί θεμάτων Η.Δ.

Το Δ.Σ. θεωρείται σε απαρτία, (Άρθρο 17 του καταστατικού) όταν τα παρόντα μέλη του είναι περισσότερα από τα απόντα και αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εκτός από τις περιπτώσεις που το καταστατικό απαιτεί ειδική πλειοψηφία επί του συνόλου των μελών του. Όταν δεν επιτυγχάνεται η απόλυτη πλειοψηφία για την απόφαση του ΔΣ, τότε πραγματοποιείται και δεύτερη ψηφοφορία οπότε αρκεί η απλή πλειοψηφία. Σε  περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του Προεδρεύοντος αναπληρωματικού του. Οι αποχές δεν θεωρούνται ψήφοι.

Τα ψηφοδέλτια και το Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής πρέπει να φυλάσσονται τρία χρόνια από την ημέρα της Συνέλευσης.

Στο τέλος του παρόντος Κανονισμού παρατίθενται Παραρτήματα με υποδείγματα για κάθε στάδιο των Συνελεύσεων.

 

Άρθρο 27ο

Ταυτότητα μέλους

1 ) Η ταυτότητα μέλους είναι το έγγραφο με το οποίο το μέλος πιστοποιεί την ένταξή του στο Ελληνικό Τμήμα  της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών . Είναι σε ισχύ εφόσον το μέλος έχει καταβάλει   την ετήσια συνδρομή του και έχει επικολλήσει στο πίσω μέρος το ειδικό ένσημο της ΙΡΑ (Years Stamp).

2 ) Η κατοχή και χρήση της ταυτότητος από τα μέλη, διέπεται από τις διατάξεις του Καταστατικού της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών. Η ταυτότητα, προορίζεται για την αποκλειστική χρήση μόνο από τον κάτοχό της ο οποίος για οποιαδήποτε ανάρμοστη χρήση θα ελέγχεται πειθαρχικά.

3 ) Με την υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου, εφόσον εγκρίνεται η εγγραφή του ως μέλος, η Γραμματεία του Ελληνικού Τμήματος είναι υποχρεωμένη εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος να εκδώσει και να αποστείλει στον ενδιαφερόμενο την ταυτότητα.

4 ) Τα μέλη ξένων  χωρών στις οποίες δεν υφίσταται εθνικό τμήμα της Δ.Ε.Α. (Συνδεδεμένα Μέλη), για τα οποία το Ελληνικό Τμήμα εκδίδει ταυτότητες  έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Τακτικών Μελών . Δεν έχουν όμως το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

 

5 ) Η ταυτότητα μέλους, ανήκει κατά πλήρη κυριότητα  στο Ελληνικό  Τμήμα/ΔΕΑ και πρέπει να του επιστραφεί σε περίπτωση  διαγραφής, παραίτησης , αναστολής της ιδιότητας μέλους  ή της αποβολής από την Ένωση .

6 ) Σε περιπτώσεις  φθοράς,  απώλειας ή κλοπής , μετά την υποβολή αίτησης του μέλους, εκδίδεται αντίγραφο με τον ίδιο αριθμό ταυτότητος εντός είκοσι ημερών από τη Γραμματεία του ΕΤ με την καταβολή ποσού 3 ευρώ και αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο.

 

Άρθρο 28ο

Αδελφοποιήσεις Τοπικών Διοικήσεων

Αδελφοποίηση είναι η προσέγγιση δύο ή περισσότερων Τοπικών Διοικήσεων  που επιδιώκουν με αυτό τον τρόπο να  συνεργαστούν εθελοντικά, με  προοπτική σε βάθους χρόνου και προκειμένου  να αναπτύξουν προοδευτικά  μεταξύ τους ολοένα  και στενότερους δεσμούς φιλίας. Η αδελφοποίηση αποτελεί μια μακροπρόθεσμη δέσμευση μεταξύ των εταίρων και όχι μια βραχυπρόθεσμη συνεργασία, κατά τη οποία αποβλέπουν στη σύσφιξη των  σχέσεών  τους που έχουν κυρίως πολιτιστικό χαρακτήρα. Οι ανταλλαγές αποστολών και άλλες κοινές εκδηλώσεις των αδελφοποιημένων  ΤΔ γίνονται μέσα στα πλαίσια των διμερών σχέσεων και καθορίζονται από την αρχή της αμοιβαιότητας. Η αδελφοποίηση δεν είναι κάτι που πραγματοποιείται πρόχειρα, απαιτεί σοβαρότητα και προσεκτική προετοιμασία. Για την κάλυψη των θεμάτων επιλογής εταίρου και προετοιμασίας, ακολουθούν  δέκα συμβουλές που θα σας φανούν χρήσιμες προκειμένου να διασφαλίσετε με επιτυχία την αδελφοποίησή  σας:

1ο  Βρείτε το σωστό εταίρο.

Ο εντοπισμός του ιδανικού εταίρου (ή εταίρων) είναι προφανώς το πρώτο βήμα! Κάθε αδελφοποίηση είναι μοναδική. Ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις, ο σωστός εταίρος αδελφοποίησης πρέπει να διαθέτει ομοιότητες με εσάς σε κάποια θέματα. Το θέμα έρχεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και λαμβάνεται απόφαση.

2ο Διασφαλίστε τη συμμετοχή των μελών σας

Δεν μπορεί να υπάρξει αδελφοποίηση χωρίς την ενεργό συμμετοχή των μελών. Τα εκλεγμένα  μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων  μπορεί να αποτελούν την κινητήριο δύναμη πίσω από τον σχεδιασμό της αδελφοποίησης, αλλά δεν πρέπει να είναι τα μόνα άτομα που εμπλέκονται. Παράλληλα, η αδελφοποίηση πρέπει να προβάλλεται, έτσι ώστε κάθε μέλος να αισθάνεται ότι εμπλέκεται σε αυτή.

3ο Δώστε μια ευρύτερη διάσταση

Στην Ένωσή μας, ένας επιτυχημένος δεσμός αδελφοποίησης πρέπει να συμβάλλει στην ενδυνάμωση των σχέσεων και της ενεργούς συμμετοχής στα πλαίσια της ΙΡΑ. Δημιουργώντας δεσμούς μεταξύ των μελών, συμβάλλουμε στην προώθηση της κοινωνικής ενότητας και στη δημιουργία ίδιας πολιτιστικής ταυτότητας.

4ο Καθορίστε κοινούς στόχους

Τι θέλουμε να πετύχουμε με την αδελφοποίηση; Αυτό πρέπει να είναι το πρώτο ερώτημα όταν δημιουργείτε ένα δεσμό αδελφοποίησης. Εσείς και ο εταίρος σας πρέπει να καθορίσετε σαφείς στόχους και τύπους δραστηριοτήτων και όπου αυτό είναι εφικτό, να συμφωνήσετε από την αρχή. Αν δεν γίνει αυτό, η αδελφοποίηση μπορεί να αποτύχει, εξαιτίας αδρανείας, αλλαγής ΔΣ, παρανοήσεων ή λανθασμένων αντιλήψεων. Είναι σκόπιμο να επαναξιολογείτε κατά καιρούς τους στόχους και τις δράσεις, προκειμένου να διασφαλίζετε ότι έχετε όλοι τις ίδιες προτεραιότητες για την αδελφοποίηση.

5ο Δημιουργήστε μια υποστηρικτική ομάδα ή επιτροπή

Σταδιακά, η δυναμική της συνεργασίας μπορεί να αποδυναμωθεί. Μια μικρή αλλά ενεργή ομάδα, σε κάθε μία από τις αδελφοποιημένες  ΤΔ, μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση των επαφών, στη διεύρυνση της συνεργασίας μέσα από νέα σχέδια κ.λπ.

6ο Συνεργαστείτε με τη Δ/νση Αστυνομίας και τοπικούς φορείς

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να εμπλέξετε την Διεύθυνση Αστυνομίας , το Δήμο της πόλης σας και άλλους φορείς στην αδελφοποίηση. Οι ανταλλαγές μελών αποτελούν συχνά ένα από τα κύρια σημεία μιας συνεργασίας και μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση του ενδιαφέροντος.

7ο Αντιμετωπίστε τα σημαντικά προβλήματα της εποχής μας

Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται μέσω των δεσμών αδελφοποίησης βοηθούν τα μέλη να ανταλλάσουν απόψεις και να ενημερώνονται για διεθνή θέματα. Αυτό ωφελεί ιδιαιτέρως  τους νέους. Τα θέματα αυτά μπορεί να αφορούν δραστηριότητες που έχουν σχέση με το περιβάλλον, το μέλλον της Ένωσης, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ειρήνη, τον εθελοντισμό,  την κοινωνική συμμετοχή, πολιτιστικές διοργανώσεις όπως εκθέσεις εικαστικών και αθλητικές δραστηριότητες όπως το ποδόσφαιρο και άλλα αθλήματα!

8ο Σχεδιάστε μια βιώσιμη σχέση

Ένας αποτελεσματικός δεσμός αδελφοποίησης πρέπει να έχει την ιδιότητα να αντέχει στο πέρασμα του χρόνου και να μην αντικατοπτρίζει μόνο τη διάθεση που επικρατεί την ημέρα συνεδρίασης των Διοικητικών Συμβουλίων ή της τελετής αδελφοποίησης.

9ο Σκεφτείτε το μέλλον και δημιουργήστε τη βάση για νέες ανταλλαγές ιδεών

Ένας δεσμός αδελφοποίησης μπορεί να δημιουργήσει ένα ιδανικό περιβάλλον, στο πλαίσιο του οποίου θα αναπτυχθούν νέες τεχνικές συνεργασίας. Η ανταλλαγή εμπειριών, δράσεων και η από κοινού εξέταση συγκεκριμένων θεμάτων, μπορούν να οδηγήσουν στην ανεύρεση λύσεων ή σε βελτιώσεις προτάσεων.

10ο Καταρτίστε ένα προϋπολογισμό και προσέξτε τα οικονομικά

Η τελευταία, αλλά εξίσου σημαντική συμβουλή είναι να προσέχετε τα οικονομικά! Οποιαδήποτε συνεργασία είναι βέβαιο ότι θα έχει κάποιο οικονομικό κόστος, ανεξάρτητα από το πόσο καλά είναι προγραμματισμένες και οργανωμένες οι συναντήσεις συνεργασίας.

Είναι χρήσιμο τα Διοικητικά Συμβούλια να προβλέπουν στον ετήσιο προϋπολογισμό τους,  κάποιο  ποσό, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν οικονομικά.  Οι Τοπικές Διοικήσεις μπορούν επίσης να αναζητήσουν  χορηγούς αδελφοποίησης σε τοπικό επίπεδο, κάτι το οποίο μπορεί να λειτουργήσει θετικά για την συγκέντρωση πόρων.

 

Άρθρο 29ο

 

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός τροποποιήθηκε μετά από έγκριση των μελών στη Γενική Συνέλευση του 31ου Πανελληνίου συνεδρίου στη Χαλκιδική και τέθηκε σε ισχύ την 20η Ιουνίου 2015.

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

  

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Απόστολος ΣΠΥΡΑΚΟΣ                      Ιωάννης ΤΖΙΤΖΩΚΟΣ

bottom of page